መጀመርታ ብቋንቋ ሆላንድ፡ ድሕሪኡ ትግርኛ

ሓደ ርእይቶ፡ ክልተ ቃላት
ወለዲ ንሓድሕድኩም ተረዳዳኡን ትደጋገፉን። ወለዲ ምስ ሰብ ሞያ ብቐረባ ይስርሑ። እዚ ናይ ውለዲ ጉጅለ ንዝኾነ ሃንደንትን ንዘይተጸበዮን (Cot death /SUDI/SIDS) ብ ሞት ውላዱ ዝሰኣነ ሰብ ኣብዚ ኣለና። ከምኡ’ውን ንኹሉ እቲ ቆልዓ ፍቑር ነበረ ።ኣብሓጎ፥ ዓባይካ ፥ኣሕዋት፡ ኣሓትን ካልኦት ኣባላት ስድራቤትን።ውላ፥ማሕበር ወልዲ፥ጋዜጥኛ፥ትካል ሜድያ፥ክኢላ ሕክምና ዲኻ ወይስ ብዛዕባ ስራሕ ማሕበር ወለዲ ሞት ዕሸላት ሆላንድ ሓበረሬታ ትደሊ ናይ ብሕቲ ውድብ ጥራይ ዲኻ?
በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ድሕር ኣይትበሉ። info@wiegdood.org

ብዛዕባ ውሑስ ድቃስ ዝምልከት ኣገደስቲ ምኽርታት ከምዚ ክብሉ ገሊጾም፤
ናይ ሕቆ ኣቀማምጣ
 • ኩሉ ግዜ ንውላድካ ብሕቖኡ ኣደቅሶ። ድሕሪኡ እቲ መስመር ኣየር ኣይዕገትን እዩ።
 • ህጻንኪ ምስ ነቅሐ ኣብ መዓልቲ ን ዝተወሰነ ግዜ ብ ከብዱ ወይ ብ ጎድኑ ኣቐምጦ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርካ ይኩን፥ ንኣብነት ክትቅይር ከለኻ ወይ እንዳተጻወትካ። እዚ ድማ ስኩዌንነት ይከላኸል።
 • ሓደ ህጻን ባዕሉ ብከብዱ ምስ ዝግምጠል ግን ከኣ ገና ንድሕሪት ክምለስ ዘይክእል ህጻን፡ ባዕልኻ ብ ሕቖኡ ኣቐምጦ። ናብ ከብዲ ምምላስ ምምሃር ልዑል ሓደጋ ኣለዎ። ስለዚ ድማ እዩ ነዚ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ወላዲ ማለት ኣብ መዓልቲ ኣብ መጻወቲ ቦታ ወይ ኣብ መጻወቲ መንጸፍ ምልምማድ ምውስዋስ ኣካላት ምግባር ኣዝዪ ጽቡቕ ዝኸውን።
 • ሓደ ህጻን ብቐሊሉ ‘ንቕድሚትን ንድሕሪትን’ ክምለስ እንተኽኢሉ፡ ድሕሪ ደጊም ነቲ ህጻን ኣብ ሕቖኡ ምምላስ ኣየድልየካን እዩ።
 • ኣብ እዋን ድቃስ ንሓደ ህጻን ብጎኒ ምድቃስ እውን ሓደጋ ይውስኽ ኢዪ። ድሕሪኡ ሓደ ህጻን ብቐሊሉ ብ ከብዱ ክግምጠል ይኽእል እዩ፣ ስለዚ ውን ብጎኒ ምድቃስ ነቲ ሓደጋ ይውስኾ።
 • ኩሉ ግዜ ቅድሚ ግዜኦም ዝተወልዱ ዕሸላት (ልዕሊ 32 ሰሙን ዝዕድሚኦም) እውን ኩሉ ግዜ ብሕቆኦም ክድቅሱ ኣለዎም (ብዘይካ ብሕክምናዊ ምኽንያት እንተዘይኮይኑ) ጥራይ።
 • ህጻን ኣብ ሕቖኡ ደቂሱ እንተሎ ኣይትጨነቕ። ዕሸላት ተደፈኦም ስለ ዝድቅሱ፥ ብሕቖኦም ብምድቃስ ዝመጽእ ሞት ኣይወሰኸን፥ እንተኾነ ግን ዝያዳ ነክዩ። (ብሕክምናዊ ምክንያት ጥራይ ፍሉያት ገዲፍካ)።


 • ምስ ውላድኪ መደቀሲ ቦታ ፍለ
 • ትሕቲ 4 ወርሒ ዝዕድሚኡ ህጻን ኣብ ዓራትካ ክድቅስ ኣይትፍቀደሉ (ዓራት ፍለ)፤ ድሕሪ 4 ወርሒ እቲ ሓደጋ ድሕሪ ደጊም ኣይውስኽን እዩ።
 • ወለዲ ሽጋራ ዘትክኹ ወይ ካልእ ወልፊ ዘስዕቡ ነገራት እንተተጠቒሞም፡ ወይ ድማ እቲ ህጻን ቅድሚ ግዜኡ እንተተወሊዱ፡ ምስ ወለዲ ኣብ ዓቢ ዓራት ምድቃስ ክሳብ 6 ወርሒ ዘለው ህጻናት እቲ ሓደጋ ይውስኽ።
 • ምስ ጠውቂ ወይ ዝስሕብ ዓራት፡ እቲ መከፋፈልቲ ኩሉ ግዜ እቲ ህጻን ክድቅስ ከሎ ክለዓል ኣለዎ።
 • ህጻን ኣብ ሶፋ ወይ ሶፋ ፈጺምካ ኣይተደቅሶ። ከምኡ ውን ምስ ህጻንኪ ኣብ ሶፋ ወይ ሶፋ ኣይትድቅስ። ሓደጋታትን ሞትን እናበዝሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ።


 • ትኪ ዘይብሉ ሃዋህው
 • ኣብ ገዛኻ ትኪ ዘይብሉ ሃዋህውን ንጹህ ኣየርን ከም ዘሎ ኣረጋግጽ።


 • ውሑስ ናይ ድቃስ ሃዋህው
 • ንመጀመርታ 6 ኣዋርሕ ነቲ ዓራት/ዓራት ኣብ ክፍሊ ወለዲ ምቕማጥካ ኣረጋግጽ፣ እንተተኻኢሉ ግን ኣብ ቀዳማይ ዓመት (ክፍሊ ምፍላይ)። እዚ መከላኸሊ እዩ።
 • ኣብ ዓራት ናይ ህጻን ናይ ማይ ዓራት፣ መተርኣስ፥ ባምፐር፣ ልስሉስ መጻወቲ ወይ ዝዓበየ መሕቆፊ፥ መጻወቲታት ምውጋድ። ኣፍን ኣፍንጫን ክዓጽዉ ስለ ዝክእሉ በዚ ድማ ምትንፋስ ክዕንቅፉን ይኽእሉ።
 • ሓደ ህጻን ኣብ ልስሉስ ጎናዊ መንደቕ ዘለዎ ‘ሰፈር’ ብዘይ ቆላሕታ ክድቅስ ኣይትፍቀደሉ።
 • ብቐጥታ ክትትል ኣብ ዘይግበረሉ እዋን መተርኣስ ኣብ ጥቅኡ ምግባር ኣወግድ።
 • ንሓደ ህጻን ኣብ/ኣብ መጥበዊ መተርኣስ ኣይተቀምጦ። ኣብ መትሓዚ ህጻን ኣብ ‘ኮማ ፖዚሽን’ ኣይትድቅሶ። እዚ ድማ ምስትንፋስ ክዕንቅፍ ይኽእል።
 • እቲ ናይ መኪና ኮፍ መበሊ ኣዝዩ ትኽ ዝበለ ከምዘይኮነ ኣረጋግጽ። እዚ ድማ ርእሲ እቲ ህጻን ንቕድሚት ኽከይድ የኽእሎ። እዚ ድማ ንመተሓላለፊ ኣየር ክዓግቶ ምትንፋስ ክዕንቅፍ ይኽእል።
 • መናቱ ብሓባር ኣብ ሓደ ዓራት ክድቅሱ ኣይትፍቀደሎም።


 • ናይ ዓራት ልብሲ
 • ውላድኪ ኣብ ውሑስ መደቀሲ ቦርሳ ወይ ኣብ ትሕቲ ኮቦርታን ኣንሶላን ከም ዝደቀሰ ኣረጋግጽ። ነቲ ኮቦርታን ኣንሶላን ብኩሉ ጎኑ ጽቡቅ ጌርካ ኣቀምጦ። በዚ ኸምዚ ድማ ኣጽኒዕካ ከትእትዎ ትክእል ኢካ። እዚ ድማ ነቲ ህጻን ብ ከብዲ ንኸይምለስ ይከላኸል።


 • ዓቢ ኮቦርታ ፈጺምካ ኣይትጠቐም።
 • ነቲ ዓራት ሓጺር ከም ዘይኮነ ከምኡ ውን እቲ ህጻን ካብ እግሪ ክሳብ ጫፍ እግሪ ጽቡቅ ከም ዝደቀሰ ኣረጋግጽ።
 • ኣብ ዓራት ውላድኪ፡ ነቲ ዓራት ጽቡቕ ጌሩ ዝሰማማዕ ጽኑዕ ፍራሽ ተጠቐም።
 • እቲ ፍርናሸ ማዕረ እቲ ዓራት ክከውን ኣለዎ ፥ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ዓራትን ፍርናሽን እዚ ኣብ መንጎ ጎኒ እቲ ጨርቅን ፍራሽን ቦታ ክፍጠር የብሉን። ሓደ ህጻን ሞንጎ ፍርናሽን ዓራትን ተዓጽዩ ክጸንሕ ስለ ዝክእል ኣብዚ ውን ክዕንቀፍ ይኽእል እዩ።


 • መጠን ሙቁት
 • ውላድኪ ኣዝዩ ውዑይ ወይ ኣዝዩ ዝሑል ከምዘይኮነ ብቐጻሊ መርምሮ። ኣእዳው ዝሑል ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እግሪ ውዑይ ክኸውን ኣለዎ።
 • ኣብ ክፍሊ ህጻናት ካብ 16 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክሳብ 18 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዘሎ ሙቐት ጽቡቕ እዩ።


 • ካልእ ምኽርታት
 • ንውላድኪ ድቃስ ዝድርኹ መድሃኒታት ፈጺምካ ኣይትሃቦ።
 • እንተተኻኢሉ ጡብ ኣደ ምሃብ። ምጥባው ጡብ ኣደ መከላኸሊ እዩ።
 • ጡብ ኣደ ብጽቡቕ እንትተኻይዱ፥ ውይ ውን ጥጦ እንተ ሂብካዮ ድቃስ ኣብ ዝጅመረሉ እዋን መጥበዊ ናይ ኣፍ (fopspeen)ምሃብ። መጥበዊ ናይ ኣፍ (fopspeen) መከላኸሊ እዩ።
 • ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ስእልታት ትርእይዎ ጥራይ ኣይትቕድሑ። ነቲ እትዕዘቦ ነገር ነቐፌታዊ ኩን። እቶም ደስ ዝብሉ ስእልታት ሓደ ሓደ ግዜ ኣዝዮም ውሑሳት ኣይኮኑን። ነዚ ኣስተውዓልዎ ጥራይ እምበር ኣይትቅድሕዎ።
 • ኣብ ኩሉ ዓይነት መርበብ ሓበሬታታት ዘንበብካዮ ከም 'ሓቂ' ኣይትውሰዶ። እሙን ሓበሬታ ኣብ https://www.kinderveiligheid.nl/adviezen/slapen ከምኡ’ውን https://www.consumentenbond.nl/veilig-slapen ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.